Lista aktualności Lista aktualności

Charakterystyka lasów

Obszar, na którym znajdują się lasy Nadleśnictwa zaliczono do „Zielonych Płuc Polski". Charakteryzuje się on rozległymi terenami rolnym, leśnymi, a także dobrym stanem środowiska przyrodniczego. Rejon jest mało uprzemysłowiony i słabo zaludniony.

                                                          
Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo Parciaki położone jest w IV krainie Mazowiecko-Podlaskiej, północna jego część leży w Dzielnicy IV - Puszczy Kurpiowskiej, a południowa w Dzielnicy I - Niziny Północno-Mazowieckiej.

Lasy Nadleśnictwa leżą w obrębie zlodowacenia środkowo-polskiego, charakteryzującymi się rozległymi równinami moreny dennej. Równina Kurpiowska stanowi wielki sandr na przedpolu Pojezierza Mazurskiego z występującymi z rzadka kępami starszych moren w postaci glin, wydmami oraz smugami piasków rzecznych.

Klimat całej krainy zaliczony został do regionu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin. Roczna ilość opadów waha się w granicach od 500 do 600 mm, średnia temperatura wynosi 7,9 st. C. Średnia trwałość pokrywy śnieżnej wynosi 80 dni. Zima trwa około 100 dni. Wilgotność powietrza wynosi średnio rocznie około 80%. Okres wegetacyjny trwa od 190 do 210 dni.

Nadmiar wód opadowych odprowadzany jest rzekami Orzyc i Omulew do Narwi, a następnie do Wisły.

Cechą charakterystyczną tego regionu jest brak drzewostanów bukowych, jodłowych oraz fragmentaryczny udział świerka. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, zajmująca 87,9% powierzchni w całym nadleśnictwie. W tle pozostają: olsza czarna (4,6%), brzoza brodawkowata (3,3%), dąb (3,2%), świerk (0,6%), jesion (0,2%), osika (0,1%),  modrzew (0,1%).


 

Przeważającym typem siedliskowym lasu jest bór świeży – 53,4% i bór mieszany świeży - 14,2%. Siedliska lasowe zajmują łącznie 27,4%, przy największym udziale lasu mieszanego świeżego - 16,7%. Ciekawym elementem jest obecność na powierzchni 216 ha boru suchego (chrobotkowego), co stanowi prawie 2% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Lasy ochronne wraz z rezerwatem w stosunku do powierzchni leśnej stanowią ok. 38 % powierzchni nadleśnictwa.

  


Lesistość w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa wynosi 31%.