Lista aktualności Lista aktualności

Działania ochronne w Zachodniokurpiowskich Borach Sasankowych

28 września 2018 roku pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Parciaki przeprowadzili działania ochronne wynikające z zapisów Planu Zadań Ochronnych na obszarze Natura 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052. Zrealizowane prace mają na celu poprawę warunków siedliskowych w miejscach występowania sasanki otwartej Pulsatilla patens L., będącej przedmiotem ochrony na ww. obszarze.

Prace polegały głównie na usunięciu podszytu i roślinności konkurencyjnej
w promieniu 10 m od stanowisk sasanki, płatowym odsłanianiu gleby o wielkości
0,5 m2 w promieniu 5 m wokół stanowisk roślin. Wszystkie ww. prace zostały wykonane przez 13 pracowników RDOŚ w Warszawie.

Działania ukierunkowane na ochronę sasanki prowadzone są w Nadleśnictwie od kilku lat. Podczas tegorocznych prac zaobserwowano na części stanowisk obecność kilku nowych, młodych osobników tej pięknej i rzadkiej rośliny,
co prawdopodobnie jest pozytywną oznaką realizowanych zabiegów.

Na Mazowszu sasanka otwarta jest rośliną bardzo rzadką. W 2018 roku
na terenie Nadleśnictwa Parciaki stwierdzono jej występowanie na 13 stanowiskach.

 

Obszar Natura 2000 ,,Zachodniokurpioskie Bory  Sasankowe PLH140052’’ został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011r.