Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego nt. "Zasad prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach NATURA 2000"

27 czerwca w Nadleśnictwie Parciaki odbyła się Konferencja Ciechanowsko-Ostrołęckiego Oddziału PTL poświęcona czynnej ochronie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk na obszarach NATURA 2000.
Uczestniczyli w niej:  Mariusz Orzechowski-Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Paweł Artych- Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału PTL, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, emerytowani oraz obecni członkowie kół z dziesięciu nadleśnictw (Ciechanów, Dwukoły, Lidzbark, Myszyniec, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Parciaki, Płońska, Przasnysz, Pułtusk).

Spotkanie otworzył Przewodniczący Ciechanowsko-Ostrołęckiego Oddziału PTL Stanisław Czarzasty. Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki Marian Firer przedstawił krótką charakterystykę Nadleśnictwa Parciaki.

Referaty wygłosili przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:

  • prof. dr hab. Czesław Hołdyński -nt.: „Charakterystyka wybranych siedlisk leśnych
    i nieleśnych z zał. II DS. i zasady gospodarowania w nich";
  • dr hab. Monika Szczecińska – nt. „Wykorzystania nowoczesnych metod biologii molekularnej w planowaniu aktywnej ochrony sasanki otwartej Pulsatilla patens";
  • dr Andrzej Górski -nt. „Znaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Omulwi
    i Płodownicy dla ochrony ptaków".

W części terenowej zaprezentowano:

-  stanowisko sasanki otwartej - gdzie zgodnie z Planem Zadań Ochronnych (PZO) dla Obszaru NATURA 2000 Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe, Nadleśnictwo Parciaki prowadzi działania ochronne zmierzające do utrzymania populacji gatunku przynajmniej na obecnym poziomie, zachowanie siedlisk dostępnych dla gatunku i umożliwiających rozmnażanie generatywne;

- bór chrobotkowy –gdzie zgodnie z PZO, prowadzone działania mają na celu zachowanie niezmniejszonej powierzchni siedliska oraz poprawę struktury i funkcji w zakresie wieku drzewostanu.

Obradom towarzyszyła dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej z jednoczesną ochroną roślin, zwierząt i siedlisk na obszarach chronionych przy zachowaniu ekosystemów leśnych i bioróżnorodności.