Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

HODOWLA LASU

Nadleśnictwo Parciaki prowadzi gospodarkę leśna w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 roku. Zadania przewidziane do wykonania w dziesięcioleciu przedstawiają się następująco:

W związku z przeprowadzonymi pracami glebowo-siedliskowymi w Nadleśnictwie Parciaki   między IV a V rewizją planu urządzenia lasu uległy zmianie powierzchnie siedliskowych typów lasu. Nastąpił znaczny wzrost powierzchni siedlisk LMśw i Bśw i spadek Bs i BMśw. Konsekwencją zmiany siedlisk jest zwiększona ilość, w stosunku do poprzedniej rewizji  PUL, rębni częściowych kosztem zmniejszenia powierzchni zrębów zupełnych.

Głównym celem działań hodowlanych w gospodarce leśnej jest trwały i względnie stabilny las wielofunkcyjny, który może sprawnie pełnić wielorakie funkcje ochronne i społeczne, zapewniając wysoką produkcję bogatego asortymentowo drewna. Jednym z elementów realizacji tego celu jest racjonalne wykorzystanie możliwości naturalnego odnowienia lasu. Dlatego leśnicy przywiązują szczególną uwagę do   inicjowania odnowień naturalnych lasu.

Bezsprzecznie do zalet inicjowanego w sposób naturalny odnowienia lasu należy zaliczyć zachowanie ciągłości produkcji, utrzymanie korzystnego mikroklimatu wraz z ciągłą osłoną gleby, możliwość kształtowania budowy wielopiętrowej i skrócenie cyklu produkcyjnego. Dzięki odnowieniom naturalnym istnieje większa możliwość selekcji oraz zachowanie miejscowych ekotypów a także zdecydowanie niższe koszty odnowienia lasu.  Niestety istnieją także wady tego sposobu odnowienia lasu, a za najważniejsze należy uznać: uzależnienie od lat nasiennych, nierównomierność obsiewów,  brak pożądanych gatunków drzew oraz niekorzystne cechy wzrostowe, jakościowe i odpornościowe.

Dobry urodzaj zdolnych do kiełkowania nasion, odsłonięta gleba mineralna umożliwiająca kiełkowanie nasion oraz sprzyjające środowisko (woda, konkurencja, światło) dalszemu wzrostowi siewek są niezbędnymi warunkami do powstania odnowień naturalnych. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu leśników  w Nadleśnictwie Parciaki od kilku lat udaje się osiągać odnowienia powstające w sposób naturalny.

Udział odnowień naturalnych pracach odnowieniowo – zalesieniowych:

 

Rok

Powierzchnia ogólna odnowień i zalesień – ha.

Powierzchnia uznanego odnowienia naturalnego - ha.

%

2012

87,26

13,37*

18,1

2013

78,47

8,95

11,4

2014

107,21

7,82

7,3

2015

116,63

15,32

13,1

Średniorocznie  

 97,4

11,4

 12,5

* odnowienia naturalne uznane przez BULiGL

Odnowienie naturalne sosny w Leśnictwie Bramura (fot. Monika Bobek)

NASIENNICTWO

Nadleśnictwo Parciaki położne jest w 451 regionie pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.03.2004 r.) Baza nasienna nadleśnictwa obejmuje trzy kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego (zgodnie z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym z dnia 7 czerwca 2001 r. ).

Kategoria I „ze zidentyfikowanego źródła" obejmuje istniejące źródła nasion (grupy drzew na określonym obszarze mogące się ze sobą krzyżować) dla pięciu gatunków tj. Kl, Jw., Gb, Czr.p. , Lp oraz gospodarcze drzewostany nasienne (zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących) na powierzchni 200,71 ha.

Gatunek

Powierzchnia

[ ha ]

Sosna pospolita 172,40
Olsza czarna 20,88
Brzoza brodawkowata 2,60
Dąb szypułkowy 4,83
RAZEM 200,71

Według stanu na 01.01.2016 r.

 

Kategoria II „wyselekcjonowana" to wyłączone drzewostany nasienne (populacje drzew wybrane na podstawie określonych cech fenotypowych), które w Nadleśnictwie Parciaki wytypowano na powierzchni 22,62 ha. Obecnie są to wyłącznie drzewostany sosny pospolitej.

Potomstwo generatywne powstałe z populacji WDN określa się mianem upraw pochodnych. Rejestrowane uprawy pochodne służą zwiększaniu produkcji ilościowej i polepszaniu jakości drzewostanów, które z nich wyrosną i w przyszłości stanowić będą podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w nadleśnictwie założonych jest 755,99 ha rejestrowanych upraw pochodnych.

Kategoria III leśnego materiału podstawowego - „kwalifikowana", są to pojedyncze drzewa wybrane na podstawie określonych cech fenotypowych (drzewa mateczne). Na terenie nadleśnictwa jest zlokalizowanych sześć sztuk takich drzew, w tym  2 szt. sosny zwyczajnej oraz 4 szt. olszy czarnej.

SZKÓŁKARSTWO

Bazę materiału sadzeniowego w Nadleśnictwie Parciaki stanowi szkółka leśna Budziska, zlokalizowana tuż przy siedzibie nadleśnictwa w miejscowości Budziska. Obecnie powierzchnia produkcyjna szkółki to 520,0 arów. Szkółka w pełni zaspokaja potrzeby Nadleśnictwa Parciaki na materiał sadzeniowy a także sąsiednich nadleśnictw oraz okolicznych właścicieli lasów. Szkółka produkuje corocznie  ok. 3 mln sadzonek głównych gatunków lasotwórczych: sosny, brzozy, świerka, olszy, buka i dębu. Posiadana baza nasienna (GDN, WDN, DM, ŹR NAS) zapewnia odpowiednią ilość nasion podstawowych gatunków drzew i krzewów do produkcji sadzonek na potrzeby własne i odbiorców indywidualnych. Szkółka Budziska produkuje zarówno materiał sadzeniowy jednoroczny jaki i  wieloletni drzew i krzewów leśnych do odnowień i zalesień, poprawek i uzupełnień, a także do wprowadzenia podsadzeń produkcyjnych.

Sadzonki dębu szypułkowego (fot. Monika Bobek)

Szkółka leśna Budziska (fot. Szymon Kępczyński)