Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek naszych lasów to 57 lat, a przeciętna zasobność 230 m3/ha, przy przeciętnym rocznym przyroście 5,63 m3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jednym z najważniejszych i najciekawszych działów pracy leśnika. Polega ona na prognozowaniu występowania, rozpoznawaniu i eliminowaniu różnego rodzaju czynników zagrażających lasom.

Użytkowanie lasu

Drewno jako najbardziej ekologiczny i odnawialny surowiec znalazł w świecie ponad 30 tysięcy zastosowań. W swoim otoczeniu widzimy drewno wszędzie: domy, meble, papier, zabawki, opał, instrumenty muzyczne, ......

Urządzanie lasu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Łowiectwo

Obszar Nadleśnictwa Parciaki został zaliczony do Łowieckiego Rejonu Hodowlanego nr 6 - „Kurpie Zachodnie”, do którego należą również sąsiednie Nadleśnictwa: Myszyniec, Ostrołęka i Przasnysz. Koordynatorem rejonu jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Parciaki.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.