Asset Publisher Asset Publisher

Użytek ekologiczny

Użytek ekologiczny „Torfianka” ma duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej otaczających go terenów, jest pół-naturalnym zbiornikiem wodnym powstałym w wyniku pozyskania torfu.

Położony na styku łąk nadrzecznych i lasu wraz z otaczającym go terenem porośniętym roślinnością łąkową o łącznej powierzchni 1,0075 ha stanowi ostoję cennych, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także jest miejscem ich rozrodu lub sezonowego przebywania.