Rezerwat przyrody

Lasy na terenie, których położony jest rezerwat "Zwierzyniec" objęte są ochroną od ponad 100 lat.

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Parciaki wyznaczone zostały dwa obszary NATURA 2000. „Dolina Omulwi i Płodownicy„ powołana została dla ochrony rzadkich gatunków ptaków, wśród których jako priorytetowe uznano derkacza /Crex crex/, kraskę /Coracias garrulus/, lelka /Caprimulgus europaeus/, i żurawia /Grus grus/. Obszar NATURA 2000 „Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe", ustanowiono dla ochrony ważnego w skali Europy stanowiska sasanki otwartej /Pulsatilla patens/.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „Torfianka” ma duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej otaczających go terenów, jest pół-naturalnym zbiornikiem wodnym powstałym w wyniku pozyskania torfu.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Nadleśnictwo Parciaki informuje, że w dalszym ciągu można zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests) i powierzchni referencyjnych.

Monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Parciaki prowadzi stały monitoring wszystkich zinwentaryzowanych na swoim terenie cennych elementów przyrody. Aktualizacja wykonywana jest na dzień 30 września każdego roku.