Asset Publisher Asset Publisher

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-HCVF (High Conservation Value Forests) są wyznaczone zgodnie ze standardami FSC adaptowanycmi do warunków polskich.

Lasy HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Parciaki:

HCVF 1.1a. Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo.

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

 

Na terenie Nadleśnictwa Parciaki wyznaczono 93,12 ha ekosystemów referencyjnych.

 

2019 rok - brak zagrożeń dla lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych.

2020 rok - brak zagrożeń dla lasów HCFV i ekosystemów referencyjnych.

 

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce.